A Christian World View 基督徒的世界觀

  • -

A Christian World View 基督徒的世界觀

Category : Baptism , Coming Up

March 24, 2013 三月二十四日

ANNOUNCEMENTS 公告

A Christian World View 基督徒的世界觀

(Listen to the sermon, 聽講道)

Ecclesiastes 傳道書1,2

Vanity of Vanities虛空的虛空 Breath of breaths 一口氣的一口氣; emptiness of emptiness; futility of futilities 徒勞的徒勞; “I’m running in circles.” 跑圈子

看生命環Look at the cycle of life (保存種類嗎here only for the preservation of the race?) 1:3-4

看大自然Look at nature (任何事情重複又重複卻保持平衡Everything repeats and maintains a balance) 1:5-8

看經歷Look at experience (沒有永久的,沒有新的Nothing is permanent, nothing is new) 1:9-11

看智慧Look at wisdom (智慧雖有價值although wisdom has its value 9:16-18)

實在很徒然Reality is futile. 1:14

許多是改不了的We can’t change many things. 1:15

智慧帶痛苦Wisdom brings pain 1:18

智慧人與愚蠢一同死The wise die along with the fool 2:15

沒有人記得智慧人No one remembers the wise either  2:16

看娛樂Look at Pleasure (娛樂雖有角色although pleasure has its part 8:15)

幽默Humor 2:2

好的環境Nice environment 2:4-7

看財產Look at Possessions (財產雖是神給的although God has given them 5:19)

錢財Money 2:8

工人Workers 2:8

看地位Look at Status 2:9

看成就Look at accomplishment

沒有持續No continuity 2:18-19

不正當的交棒Inappropriate transfer 2:21

工作艱難Work is hard  2:23

人莫強如吃喝,且在勞碌中享福,我看這也是出於神的手。A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God.

Ecclesiastes傳2:24

既然觀察到一切需空. . .Since you observe everything is empty . . . 2:11, 17, 23

勸告Advice:

享受你的生活。享受食物、飲料、工作Enjoy the life you have. Enjoy your food, drink, and work. 2:24; 3:22; 5:18; 8:15; 9:7-10

享受神Enjoy God.  缺少的元素是神God is the missing element. 11:9-10; 12:1

神賜智慧、知識、喜樂給良善的人。God gives wisdom, knowledge, joy to the good.

別想從生活中得到喜樂。向神求喜樂。Don’t look for joy from life.  Look for joy from God.

別想從生活中得到滿足。向神求滿足。Don’t look for satisfaction from life.  Look for satisfaction from God.

這些事都已聽見了,總意就是敬畏神,謹守他的誡命,這是人所當盡的本分。 因為人所做的事,連一切隱藏的事,無論是善是惡,神都必審問。

Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.

Ecclesiastes傳12:13-14

 

生命之寶

(康熙書)

天上寶日月星辰,地上寶五谷金銀。

國需寶正直忠臣,家需寶孝子賢孫。

黃金白玉非為寶,只有生命一世閑。

百歲三萬六千日,若無生命最可憐。

來時糊塗去時亡,空度人間夢一場。

口中吃盡百和味,身上穿成朝服衣。

五湖四海為上客,如何落在帝王家。

世間最大為生死,白玉黃金也枉然。

淡飯清粥充一饑,錦衣那著幾千年。

天門久為初人閉,福路全是聖子通。

我願接受神聖子,兒子明分得永生。

Shēngmìng zhī bǎo

(Kāngxī shū)

Tiānshàng bǎo rì yuè xīngchén, dìshàng bǎo wǔgǔ jīnyín. Guó xū bǎo zhèngzhí zhōngchén, jiā xū bǎo xiàozǐxiánsūn. Huángjīn báiyù fēi wéi bǎo, zhǐyǒu shēngmìng yīshì xián. Bǎi suì sān wàn liù qiān rì, ruò wú shēngmìng zuì kělián. Lái shí hútú qù shí wáng, kōng dù rénjiān mèng yìchǎng. Kǒuzhōng chī jìn bǎi hé wèi, shēnshang chuān chéng cháofú yī. Wǔhúsìhǎi wéi shàng kè, rúhé luò zài dìwáng jiā. Shìjiān zuìdà wéi shēngsǐ, báiyù huángjīn yě wǎngrán. Dàn fàn qīng zhōu chōng yī jī, jǐn yī nǎzhuo jǐ qiān nián. Tiānmén jiǔ wèi chū rén bì, fú lù quán shì shèngzǐ tōng. Wǒ yuàn jiēshòu shénshèng zǐ, érzi míng fèn de yǒngshēng.

THE TREASURE OF LIFE

The treasure of heaven is comprised of Sun, Moon and Stars;
The treasure of earth consists of crops, gold and silver.
The treasure of a kingdom is to have righteous officials;
The treasure of a family is to have descendents with piety.
Yet, Gold, silver and jade are not as precious as one’s life.
Hundred years of age is nothing compared to eternity.
Coming and going in life is like a dream.
The best food and clothing don’t mean a thing.
It’s no exception for someone born in a royal family.
The most important thing in the world is life–
Something that white jade, gold and silver can’t buy.
Even plain porridge can be satisfying;
No cloth is fit to wear for a thousand years.
The heaven’s gate was closed due to the first man’s sin;
The path to salvation is through the Son only.
I would like to accept God’s Holy Son;
And receive with the status of son eternal life.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Welcome!

Welcome to the New Life Bilingual Church in Kaohsiung, Taiwan! Join the New Life community in worship every Sunday at 4:00 PM! 歡迎到台灣高雄的新生命雙語教會! 來參與每週日下午四點 新生命社區團體的主日崇拜。

Search Our Site

Find Us on Facebook